Rekrutacja PEUs

W ramach programu uczenia się przez całe życie (LLLP) nasza Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia podjęcie studiów na zasadzie uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które kandydat nabył w dotychczasowym procesie uczenia się pozaformalnego (kursy, szkolenia) i nieformalnego (poprzez praktykę – doświadczenie zawodowe, a szerzej - życiowe).

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

A.   Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – jeśli chce podjąć studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie.

B.   Osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego – jeśli chce podjąć studia II stopnia.

C.   Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego – jeśli chce podjąć kolejny kierunek studiów I lub II stopnia albo jednolite studia magisterskie.

 

                  Proces potwierdzenia efektów uczenia się odbywa się w czterech ogólnych etapach:

1.    identyfikacja – Kandydat zapoznaje się ze szczegółową ofertą dydaktyczną uczelni, pośród efektów kształcenia danego kierunku i przedmiotów prowadzonych ramach tego kierunku rozpoznaje zdobyte przez siebie efekty uczenia się, wypełnia i składa w terminie do 31 maja 2018 roku wniosek do Dziekana o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów;

2.    dokumentacja – Kandydat gromadzi dowody związane z nabytymi efektami uczenia się (w formie np. portfolio, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych stażach, praktykach i in.), składa je wraz z wnioskiem w Dziekanacie Wydziału, który prowadzi interesujący Kandydata kierunek.

Ostatecznie ustalenie listy przedmiotów, które mogą zostać uznane na podstawie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów ma miejsce na rozmowie z Dziekanem wybranego wydziału; rozmowy będą odbywały się w okresach:

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych  –      6-12 czerwca

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej –                       1-12 czerwca

Wydział Matematyczno -Przyrodniczy -                   6-12 czerwca

Wydział Studiów nad Rodziną  –                            6-18 czerwca

na podstawie tej listy zostaje sporządzona kalkulacja, będąca załącznikiem do umowy, którą Kandydat podpisuje z Uczelnią w osobie Dziekana i na podstawie której wnosi opłatę za przeprowadzenie procesu potwierdzenie efektów uczenia się; koszt opłaty za przeprowadzenie procesu potwierdzenia efektów uczenia się wynosi około 235 zł za jeden przedmiot;

3.    ocena – Powołana przez Dziekana Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się przeprowadza pisemny lub ustny egzamin weryfikacyjny w okresach:

Wydział Nauk Historyczny i Społecznych   –    19 - 26 czerwca

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej   –               13 - 22 czerwca

Wydział Matematyczno- Przyrodniczy                19 - 25 czerwca

Wydział Studiów nad Rodziną    –                     19 - 25 czerwca

4.    poświadczenie – wynikiem tego egzaminu jest zaświadczenie, w którym potwierdza się efekty uczenia się zdobyte poza systemem studiów, w tym nazwy przedmiotów wraz z liczbą punktów ECTS, które zostaną uznane do toku studiów (nie może to być więcej niż 50% przypisanych do danego programu kształcenia); zaświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasową edukację formalną stanowi podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadzie potwierdzenia efektów uczenia się; zostanie ono wydane najpóźniej do dnia 28 czerwca 2018.

     Proces rejestracji na studia na zasadzie potwierdzenia efektów uczenia się.

   Odbywa się on podobnie jak podstawowa rejestracja na studia wyższe, tyle że wyniki maturalne nie są brane pod uwagę.

1. w terminie od 1 do 28 czerwca 2018 Kandydat rejestruje się w internetowym systemie rejestracji wyodrębnionym dla osób z potwierdzonymi efektami uczenia się, zwanym w skrócie IRK-PEUs , wypełnia dane teleadresowe, wybiera kierunek studiów i wnosi opłatę rekrutacyjną 85  zł.

2. Komisja rekrutacyjna na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się ustala listę rankingową i ogłasza ją w dniu 3 lipca 2018.
Kandydaci zakwalifikowani mają prawo do złożenia wniosku o przyjęcie na studia wraz z pozostałymi dokumentami.

3. W dniu 5 lipca Kandydat składa dokumenty do Komisji rekrutacyjnej.

4. Do dnia 6 lipca Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na zasadach potwierdzania efektów uczenia się.

Osoby, które nie zostały przyjęte na studia na zasadach potwierdzenia efektów uczenia się, mają prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Rejestracja w podstawowym systemie IRK jest obowiązkowa najpóźniej do dnia 12 lipca 2018.